قیمت افغانی


قیمت افغانی - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۲۲:۰۷ دوشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۶:۰۰ شنبه

60 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۵:۰۰ شنبه

60 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۴:۰۰ شنبه

60 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۳:۰۰ شنبه

60 تومان

قیمت افغانی - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۲:۰۰ شنبه

60 تومان