قیمت افغانی


قیمت افغانی - 2017-10-01 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-01 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-01 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-01 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-01 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-01 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۹ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-30 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۸ / ۱۶:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-30 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۸ / ۱۵:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-30 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۸ / ۱۴:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-30 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۸ / ۱۳:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-30 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۸ / ۱۲:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-30 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۸ / ۱۱:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-28 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۶ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-28 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۶ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-28 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۶ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-28 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۶ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-28 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۶ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-28 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۶ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-27 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-27 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-27 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-27 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-27 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-27 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-26 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۴ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-26 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۴ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-26 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۴ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-26 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۴ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-26 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۴ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-09-26 / ۱۳۹۶-۰۷-۰۴ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان