قیمت افغانی


قیمت افغانی - 2018-02-07 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-07 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-07 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-07 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-07 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-07 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-06 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۷ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-06 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۷ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-06 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۷ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-06 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۷ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-06 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۷ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-06 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۷ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

68 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-05 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۶ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-05 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۶ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-05 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۶ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-05 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۶ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-05 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۶ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-05 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۶ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-04 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-04 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-04 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-04 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-04 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-04 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-03 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ / ۱۶:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-03 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ / ۱۵:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-03 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ / ۱۴:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-03 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ / ۱۳:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-03 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ / ۱۲:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-02-03 / ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ / ۱۱:۰۰ شنبه

65 تومان