قیمت افغانی


قیمت افغانی - 2018-01-21 / ۱۳۹۶-۱۱-۰۱ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-21 / ۱۳۹۶-۱۱-۰۱ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-21 / ۱۳۹۶-۱۱-۰۱ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-21 / ۱۳۹۶-۱۱-۰۱ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-21 / ۱۳۹۶-۱۱-۰۱ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-21 / ۱۳۹۶-۱۱-۰۱ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۶:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۵:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۴:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۳:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۲:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۱:۰۰ شنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

65 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان

قیمت افغانی - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

61 تومان