قیمت افغانی


قیمت افغانی - 2017-10-07 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ / ۱۶:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-07 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ / ۱۵:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-07 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ / ۱۴:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-07 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ / ۱۳:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-07 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ / ۱۲:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-07 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ / ۱۱:۰۰ شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-05 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۳ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-05 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۳ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-05 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۳ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-05 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۳ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-05 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۳ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-05 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۳ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-04 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۲ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-04 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۲ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-04 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۲ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-04 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۲ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-04 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۲ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-04 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۲ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-03 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-03 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-03 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-03 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-03 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-03 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-02 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-02 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-02 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-02 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-02 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

57 تومان

قیمت افغانی - 2017-10-02 / ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

57 تومان