قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۱۰:۳۰ جمعه

1,342.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۱۰:۰۰ جمعه

1,342.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۹:۳۰ جمعه

1,342.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۹:۰۰ جمعه

1,342.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۸:۳۰ جمعه

1,343.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۸:۰۰ جمعه

1,342.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۷:۳۰ جمعه

1,342.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۷:۰۰ جمعه

1,343.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۶:۳۰ جمعه

1,342.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۶:۰۰ جمعه

1,343.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۵:۳۰ جمعه

1,344.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۵:۰۰ جمعه

1,344.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۴:۳۰ جمعه

1,345 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۴:۰۰ جمعه

1,345.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۳:۳۰ جمعه

1,345.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۳:۰۰ جمعه

1,345.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۲:۳۰ جمعه

1,345.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۲:۰۰ جمعه

1,345.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۱:۳۰ جمعه

1,345.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۱:۰۰ جمعه

1,346 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۰:۳۰ جمعه

1,346.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۰۰:۰۰ جمعه

1,345.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۳:۳۰ پنجشنبه

1,345.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۳:۰۰ پنجشنبه

1,345.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۲:۳۰ پنجشنبه

1,346.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۲:۰۰ پنجشنبه

1,346.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۱:۳۰ پنجشنبه

1,346.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۱:۰۰ پنجشنبه

1,344.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۰:۳۰ پنجشنبه

1,342.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۰:۰۰ پنجشنبه

1,344.6 تومان