قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۸:۳۰ دوشنبه

1,298.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۸:۰۰ دوشنبه

1,297.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۷:۳۰ دوشنبه

1,298.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۷:۰۰ دوشنبه

1,299.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۶:۳۰ دوشنبه

1,298.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

1,298 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۵:۳۰ دوشنبه

1,297.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

1,297.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۴:۳۰ دوشنبه

1,298.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

1,297.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۳:۳۰ دوشنبه

1,297 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

1,296.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۲:۳۰ دوشنبه

1,297.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

1,296.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۱:۳۰ دوشنبه

1,296.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

1,296.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۰:۳۰ دوشنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۰:۰۰ دوشنبه

1,298.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۹:۳۰ دوشنبه

1,298.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۹:۰۰ دوشنبه

1,298.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۸:۳۰ دوشنبه

1,298.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۸:۰۰ دوشنبه

1,297.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۷:۳۰ دوشنبه

1,297.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۷:۰۰ دوشنبه

1,298.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۶:۳۰ دوشنبه

1,298.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۶:۰۰ دوشنبه

1,298.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۵:۳۰ دوشنبه

1,298.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۵:۰۰ دوشنبه

1,298.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۴:۳۰ دوشنبه

1,298.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۴:۰۰ دوشنبه

1,297.4 تومان