قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۶:۳۰ پنجشنبه

1,294.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۶:۰۰ پنجشنبه

1,294.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۵:۳۰ پنجشنبه

1,294.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۵:۰۰ پنجشنبه

1,295.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۴:۳۰ پنجشنبه

1,294.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۴:۰۰ پنجشنبه

1,293.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۳:۳۰ پنجشنبه

1,293.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۳:۰۰ پنجشنبه

1,294.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۲:۳۰ پنجشنبه

1,293.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۲:۰۰ پنجشنبه

1,293.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۱:۳۰ پنجشنبه

1,293.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۱:۰۰ پنجشنبه

1,293.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۰:۳۰ پنجشنبه

1,293.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۰:۰۰ پنجشنبه

1,292.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۳:۳۰ چهارشنبه

1,294.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۳:۰۰ چهارشنبه

1,292.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۲:۳۰ چهارشنبه

1,289.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۲:۰۰ چهارشنبه

1,291.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۱:۳۰ چهارشنبه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۱:۰۰ چهارشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۰:۳۰ چهارشنبه

1,293.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۰:۰۰ چهارشنبه

1,293.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۹:۳۰ چهارشنبه

1,290.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۹:۰۰ چهارشنبه

1,289.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۸:۳۰ چهارشنبه

1,289.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۸:۰۰ چهارشنبه

1,289.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۷:۳۰ چهارشنبه

1,292.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۷:۰۰ چهارشنبه

1,294.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۶:۳۰ چهارشنبه

1,297.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

1,296.5 تومان