قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۶:۳۰ جمعه

1,283.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۶:۰۰ جمعه

1,284.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۵:۳۰ جمعه

1,283.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۵:۰۰ جمعه

1,281.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۴:۳۰ جمعه

1,280.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۴:۰۰ جمعه

1,279.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۳:۳۰ جمعه

1,279.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۳:۰۰ جمعه

1,278.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۲:۳۰ جمعه

1,278.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۲:۰۰ جمعه

1,278.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۱:۳۰ جمعه

1,278.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۱:۰۰ جمعه

1,278.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۰:۳۰ جمعه

1,278.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۰:۰۰ جمعه

1,279 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۳:۳۰ پنجشنبه

1,278.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۳:۰۰ پنجشنبه

1,278 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۲:۳۰ پنجشنبه

1,278.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۲:۰۰ پنجشنبه

1,278.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۱:۳۰ پنجشنبه

1,280.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۱:۰۰ پنجشنبه

1,280.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۰:۳۰ پنجشنبه

1,280 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۲۰:۰۰ پنجشنبه

1,279.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۹:۳۰ پنجشنبه

1,280.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۹:۰۰ پنجشنبه

1,279.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۸:۳۰ پنجشنبه

1,280.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۸:۰۰ پنجشنبه

1,279.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۷:۳۰ پنجشنبه

1,279.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۷:۰۰ پنجشنبه

1,278.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۶:۳۰ پنجشنبه

1,277.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

1,278.1 تومان