قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۵:۳۰ چهارشنبه

1,296.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

1,297 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۴:۳۰ چهارشنبه

1,294.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

1,294.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۳:۳۰ چهارشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

1,292.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۲:۳۰ چهارشنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۱:۳۰ چهارشنبه

1,290.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۰:۳۰ چهارشنبه

1,291.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۰:۰۰ چهارشنبه

1,292.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۹:۳۰ چهارشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۹:۰۰ چهارشنبه

1,292.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۸:۳۰ چهارشنبه

1,292.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۸:۰۰ چهارشنبه

1,292.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۷:۳۰ چهارشنبه

1,292.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۷:۰۰ چهارشنبه

1,293 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۶:۳۰ چهارشنبه

1,292.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۶:۰۰ چهارشنبه

1,294.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۵:۳۰ چهارشنبه

1,293.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۵:۰۰ چهارشنبه

1,294.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۴:۳۰ چهارشنبه

1,293.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۴:۰۰ چهارشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۳:۳۰ چهارشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۳:۰۰ چهارشنبه

1,291.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۲:۳۰ چهارشنبه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۲:۰۰ چهارشنبه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۱:۳۰ چهارشنبه

1,291.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۱:۰۰ چهارشنبه

1,291.5 تومان