قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۵:۳۰ پنجشنبه

1,278.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

1,278.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۴:۳۰ پنجشنبه

1,278.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

1,278 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۳:۳۰ پنجشنبه

1,278.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

1,277.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۲:۳۰ پنجشنبه

1,277.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

1,277.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۱:۳۰ پنجشنبه

1,276.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

1,276.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۰:۳۰ پنجشنبه

1,277.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۱۰:۰۰ پنجشنبه

1,278.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۹:۳۰ پنجشنبه

1,276.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۹:۰۰ پنجشنبه

1,276.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۸:۳۰ پنجشنبه

1,276.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۸:۰۰ پنجشنبه

1,278.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۷:۳۰ پنجشنبه

1,278.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۷:۰۰ پنجشنبه

1,278.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۶:۳۰ پنجشنبه

1,278.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۶:۰۰ پنجشنبه

1,278.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۵:۳۰ پنجشنبه

1,279 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۵:۰۰ پنجشنبه

1,279 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۴:۳۰ پنجشنبه

1,278.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۴:۰۰ پنجشنبه

1,278.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۳:۳۰ پنجشنبه

1,279.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۳:۰۰ پنجشنبه

1,279 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۲:۳۰ پنجشنبه

1,278.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۲:۰۰ پنجشنبه

1,278.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۱:۳۰ پنجشنبه

1,278.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-16 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۵ / ۰۱:۰۰ پنجشنبه

1,279 تومان