قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۴:۳۰ دوشنبه

1,348.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

1,347.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۳:۳۰ دوشنبه

1,347.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

1,347.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۲:۳۰ دوشنبه

1,346.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

1,347.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۱:۳۰ دوشنبه

1,347.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

1,347.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۰:۳۰ دوشنبه

1,348.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۰:۰۰ دوشنبه

1,347.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۹:۳۰ دوشنبه

1,346.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۹:۰۰ دوشنبه

1,348.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۸:۳۰ دوشنبه

1,348.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۸:۰۰ دوشنبه

1,348.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۷:۳۰ دوشنبه

1,348.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۷:۰۰ دوشنبه

1,350.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۶:۳۰ دوشنبه

1,350.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۶:۰۰ دوشنبه

1,350.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۵:۳۰ دوشنبه

1,350.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۵:۰۰ دوشنبه

1,350.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۴:۳۰ دوشنبه

1,350.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۴:۰۰ دوشنبه

1,348.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۳:۳۰ دوشنبه

1,348.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۳:۰۰ دوشنبه

1,348.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۲:۳۰ دوشنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۲:۰۰ دوشنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۱:۳۰ دوشنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۱:۰۰ دوشنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۰:۳۰ دوشنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۰۰:۰۰ دوشنبه

1,347.3 تومان