قیمت دلار آمریکا


قیمت دلار آمریکا - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۲:۰۰ شنبه

4,434 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۱:۰۰ شنبه

4,434 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

4,434 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

4,434 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

4,434 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

4,434 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

4,434 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

4,410 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

4,398 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

4,379 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

4,379 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

4,379 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

4,379 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

4,379 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

4,379 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

4,379 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

4,399 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

4,399 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

4,399 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

4,399 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

4,409 تومان