قیمت دلار آمریکا


قیمت دلار آمریکا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

4,014 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

4,016 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

4,018 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

4,018 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

4,018 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

4,012 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

4,017 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

4,017 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

4,017 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

4,017 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

4,014 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

4,014 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۶:۰۰ شنبه

4,014 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۵:۰۰ شنبه

4,017 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۴:۰۰ شنبه

4,017 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۳:۰۰ شنبه

4,017 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۲:۰۰ شنبه

4,012 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۱:۰۰ شنبه

4,012 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

4,015 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

4,015 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

4,015 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

4,015 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

4,015 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

4,019 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

4,029 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

4,029 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

4,029 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

4,031 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

4,025 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

4,018 تومان