قیمت دلار آمریکا


قیمت دلار آمریکا - 2018-03-24 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۴ / ۱۶:۰۰ شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-24 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۴ / ۱۵:۰۰ شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-24 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۴ / ۱۴:۰۰ شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-24 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۴ / ۱۳:۰۰ شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-24 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۴ / ۱۲:۰۰ شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-24 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۴ / ۱۱:۰۰ شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-22 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۲ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-22 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۲ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-22 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۲ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-22 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۲ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-22 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۲ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-22 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۲ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-21 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-21 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-21 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-21 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-21 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-21 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۹ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۹ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۹ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۹ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۹ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۹ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-19 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۸ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-19 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۸ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-19 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۸ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-19 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۸ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-19 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۸ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

4,773 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-03-19 / ۱۳۹۶-۱۲-۲۸ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

4,764 تومان