قیمت دلار آمریکا


قیمت دلار آمریکا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-10 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۱ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۶:۰۰ شنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۵:۰۰ شنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۴:۰۰ شنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۳:۰۰ شنبه

0 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۲:۰۰ شنبه

4,894 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۱:۰۰ شنبه

4,894 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

4,894 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

4,894 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

4,894 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

4,894 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

4,894 تومان

قیمت دلار آمریکا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

4,888 تومان