قیمت دلار استرالیا


قیمت دلار استرالیا - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۲:۰۰ شنبه

3,650 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۱:۰۰ شنبه

3,650 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

3,655 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

3,655 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

3,655 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

3,655 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

3,670 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

3,645 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

3,645 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

3,645 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

3,650 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

3,655 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

3,665 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

3,665 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

3,665 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

3,665 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

3,675 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

3,690 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

3,700 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

3,685 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

3,680 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

3,680 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

3,680 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

3,680 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

3,670 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

3,690 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

3,690 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

3,690 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

3,690 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

3,690 تومان