قیمت دلار استرالیا


قیمت دلار استرالیا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

3,215 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

3,218 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

3,218 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

3,218 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

3,218 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

3,215 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

3,215 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

3,230 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

3,230 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

3,235 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

3,235 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

3,235 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۶:۰۰ شنبه

3,235 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۵:۰۰ شنبه

3,235 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۴:۰۰ شنبه

3,235 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۳:۰۰ شنبه

3,245 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۲:۰۰ شنبه

3,245 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۱:۰۰ شنبه

3,245 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

3,230 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

3,230 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

3,230 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

3,234 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

3,240 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

3,255 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

3,245 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

3,245 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

3,245 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

3,245 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

3,250 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

3,250 تومان