قیمت دلار استرالیا


قیمت دلار استرالیا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

4,450 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

4,450 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

4,450 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

4,400 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

4,400 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

3,800 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-10 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۱ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

4,900 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

4,900 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

4,900 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

4,800 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

4,800 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

4,350 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

4,150 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

4,150 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

4,150 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

4,150 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

4,150 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

4,150 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۶:۰۰ شنبه

4,060 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۵:۰۰ شنبه

4,060 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۴:۰۰ شنبه

4,060 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۳:۰۰ شنبه

4,000 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۲:۰۰ شنبه

4,000 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۱:۰۰ شنبه

3,980 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

3,970 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

3,970 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

3,970 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

3,945 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

3,945 تومان

قیمت دلار استرالیا - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

3,945 تومان