قیمت دلار سنگاپور


قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

3,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

3,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

3,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

3,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

3,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-03 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

3,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-02 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۲ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۲۲:۰۷ دوشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2018-01-01 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

3,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

3,140 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-31 / ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

3,140 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۶:۰۰ شنبه

3,140 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۵:۰۰ شنبه

3,140 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۴:۰۰ شنبه

3,140 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۳:۰۰ شنبه

3,140 تومان

قیمت دلار سنگاپور - 2017-12-30 / ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ / ۱۲:۰۰ شنبه

3,140 تومان