قیمت دلار نیوزیلند


قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-22 / ۱۳۹۶-۰۷-۳۰ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۶:۰۰ شنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۵:۰۰ شنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۴:۰۰ شنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۳:۰۰ شنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۲:۰۰ شنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-21 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ / ۱۱:۰۰ شنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-19 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

2,970 تومان

قیمت دلار نیوزیلند - 2017-10-18 / ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

2,970 تومان