قیمت لیر ترکیه


قیمت لیر ترکیه - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

1,440 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

1,440 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

1,460 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

1,460 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

1,460 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-11 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۲ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

1,480 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-10 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۱ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

1,540 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

1,540 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

1,540 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

1,520 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

1,500 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-09 / ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

1,430 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

1,430 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

1,430 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

1,430 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

1,400 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

1,360 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-08 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

1,335 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۶:۰۰ شنبه

1,315 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۵:۰۰ شنبه

1,315 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۴:۰۰ شنبه

1,308 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۳:۰۰ شنبه

1,308 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۲:۰۰ شنبه

1,308 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-07 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ / ۱۱:۰۰ شنبه

1,308 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

1,300 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

1,300 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

1,300 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

1,295 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

1,295 تومان

قیمت لیر ترکیه - 2018-04-05 / ۱۳۹۷-۰۱-۱۶ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

1,298 تومان