قیمت مثقال طلا


قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۹:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۹:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۸:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۸:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۷:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۷:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۶:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۶:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۵:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۵:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۴:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۴:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۳:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۳:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۲:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۲:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۱:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۱:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۰:۳۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۰:۰۰ سه‌شنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۳:۳۰ دوشنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۳:۰۰ دوشنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۲:۳۰ دوشنبه

836,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۲:۰۰ دوشنبه

835,900 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۱:۳۰ دوشنبه

835,900 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۱:۰۰ دوشنبه

836,400 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۰:۳۰ دوشنبه

836,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۰:۰۰ دوشنبه

836,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۹:۳۰ دوشنبه

835,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۹:۰۰ دوشنبه

835,700 تومان