قیمت مثقال طلا


قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۳:۳۰ پنجشنبه

736,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۳:۰۰ پنجشنبه

736,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۲:۳۰ پنجشنبه

736,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۲:۰۰ پنجشنبه

736,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۱:۳۰ پنجشنبه

736,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۱:۰۰ پنجشنبه

734,600 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۰:۳۰ پنجشنبه

737,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۲۰:۰۰ پنجشنبه

738,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۹:۳۰ پنجشنبه

737,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۹:۰۰ پنجشنبه

738,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۸:۳۰ پنجشنبه

736,900 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۸:۰۰ پنجشنبه

736,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۷:۳۰ پنجشنبه

736,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۷:۰۰ پنجشنبه

734,600 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۶:۳۰ پنجشنبه

735,600 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

735,100 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۵:۳۰ پنجشنبه

735,100 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

735,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۴:۳۰ پنجشنبه

734,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

736,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۳:۳۰ پنجشنبه

737,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

736,300 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۲:۳۰ پنجشنبه

734,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

732,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۱:۳۰ پنجشنبه

731,600 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

731,400 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۰:۳۰ پنجشنبه

731,400 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۰:۰۰ پنجشنبه

732,600 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۰۹:۳۰ پنجشنبه

732,600 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۰۹:۰۰ پنجشنبه

732,600 تومان