قیمت مثقال طلا


قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۵:۳۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۵:۰۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۴:۳۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۴:۰۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۳:۳۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۳:۰۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۲:۳۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۲:۰۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۱:۳۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۱:۰۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۰:۳۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۰:۰۰ پنجشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۳:۳۰ چهارشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۳:۰۰ چهارشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۲:۳۰ چهارشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۲:۰۰ چهارشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۱:۳۰ چهارشنبه

549,700 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۱:۰۰ چهارشنبه

549,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۰:۳۰ چهارشنبه

549,400 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۰:۰۰ چهارشنبه

549,100 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۹:۳۰ چهارشنبه

549,100 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۹:۰۰ چهارشنبه

549,900 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۸:۳۰ چهارشنبه

549,400 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۸:۰۰ چهارشنبه

549,300 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۷:۳۰ چهارشنبه

549,300 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۷:۰۰ چهارشنبه

549,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۶:۳۰ چهارشنبه

548,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

548,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۵:۳۰ چهارشنبه

549,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

549,600 تومان