قیمت مثقال طلا


قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۷:۰۰ یکشنبه

633,400 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۶:۳۰ یکشنبه

632,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

631,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۵:۳۰ یکشنبه

631,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

632,100 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۴:۳۰ یکشنبه

633,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

632,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۳:۳۰ یکشنبه

632,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

632,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۲:۳۰ یکشنبه

632,300 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

628,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۱:۳۰ یکشنبه

628,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

628,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۰:۳۰ یکشنبه

628,800 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۰:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۹:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۹:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۸:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۸:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۷:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۷:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۶:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۶:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۵:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۵:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۴:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۴:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۳:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۳:۰۰ یکشنبه

629,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۲:۳۰ یکشنبه

629,200 تومان