قیمت مثقال طلا


قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۳:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۳:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۲:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۲:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۱:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۱:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۰:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۰:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۳:۳۰ یکشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۳:۰۰ یکشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۲:۳۰ یکشنبه

827,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۲:۰۰ یکشنبه

826,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۱:۳۰ یکشنبه

826,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۱:۰۰ یکشنبه

825,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۰:۳۰ یکشنبه

825,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۲۰:۰۰ یکشنبه

825,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۹:۳۰ یکشنبه

825,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۹:۰۰ یکشنبه

824,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۸:۳۰ یکشنبه

824,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۸:۰۰ یکشنبه

825,350 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۷:۳۰ یکشنبه

825,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۷:۰۰ یکشنبه

827,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۶:۳۰ یکشنبه

825,850 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

825,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۵:۳۰ یکشنبه

824,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

823,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۴:۳۰ یکشنبه

823,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

821,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۳:۳۰ یکشنبه

818,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-27 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

818,650 تومان