قیمت مثقال طلا


قیمت مثقال طلا - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۰:۳۰ پنجشنبه

811,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۰:۰۰ پنجشنبه

811,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۳:۳۰ چهارشنبه

811,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۳:۰۰ چهارشنبه

811,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۲:۳۰ چهارشنبه

811,850 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۲:۰۰ چهارشنبه

813,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۱:۳۰ چهارشنبه

814,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۱:۰۰ چهارشنبه

814,850 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۰:۳۰ چهارشنبه

815,450 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۲۰:۰۰ چهارشنبه

813,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۹:۳۰ چهارشنبه

812,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۹:۰۰ چهارشنبه

811,050 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۸:۳۰ چهارشنبه

811,850 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۸:۰۰ چهارشنبه

812,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۷:۳۰ چهارشنبه

813,550 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۷:۰۰ چهارشنبه

814,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۶:۳۰ چهارشنبه

817,350 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

817,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۵:۳۰ چهارشنبه

814,950 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

814,850 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۴:۳۰ چهارشنبه

814,100 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

813,650 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۳:۳۰ چهارشنبه

816,150 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

812,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۲:۳۰ چهارشنبه

807,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

805,200 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۱:۳۰ چهارشنبه

808,850 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

808,850 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۰:۳۰ چهارشنبه

808,950 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۱۰:۰۰ چهارشنبه

809,000 تومان