قیمت گرم طلای 18


قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۷:۰۰ یکشنبه

146,230 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۶:۳۰ یکشنبه

145,907 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

145,791 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۵:۳۰ یکشنبه

145,861 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

145,930 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۴:۳۰ یکشنبه

146,184 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

145,999 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۳:۳۰ یکشنبه

146,022 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

145,999 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۲:۳۰ یکشنبه

146,022 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

145,168 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۱:۳۰ یکشنبه

145,168 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

145,168 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۰:۳۰ یکشنبه

145,168 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۰:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۹:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۹:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۸:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۸:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۷:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۷:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۶:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۶:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۵:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۵:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۴:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۴:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۳:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۳:۰۰ یکشنبه

145,260 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۲:۳۰ یکشنبه

145,260 تومان