قیمت گرم طلای 24


قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۵:۰۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۴:۳۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۴:۰۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۳:۳۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۳:۰۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۲:۳۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۲:۰۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۱:۳۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۱:۰۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۰:۳۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۰:۰۰ پنجشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۳:۳۰ چهارشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۳:۰۰ چهارشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۲:۳۰ چهارشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۲:۰۰ چهارشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۱:۳۰ چهارشنبه

169,207 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۱:۰۰ چهارشنبه

169,238 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۰:۳۰ چهارشنبه

169,115 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۰:۰۰ چهارشنبه

169,022 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۹:۳۰ چهارشنبه

169,022 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۹:۰۰ چهارشنبه

169,269 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۸:۳۰ چهارشنبه

169,115 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۸:۰۰ چهارشنبه

169,084 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۷:۳۰ چهارشنبه

169,084 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۷:۰۰ چهارشنبه

169,053 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۶:۳۰ چهارشنبه

168,745 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

168,838 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۵:۳۰ چهارشنبه

169,053 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

169,176 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

169,115 تومان