قیمت گرم طلای 24


قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۷:۰۰ یکشنبه

194,971 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۶:۳۰ یکشنبه

194,541 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

194,387 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۵:۳۰ یکشنبه

194,479 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

194,571 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۴:۳۰ یکشنبه

194,910 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

194,664 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۳:۳۰ یکشنبه

194,694 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

194,664 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۲:۳۰ یکشنبه

194,694 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۲:۰۰ یکشنبه

193,555 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۱:۳۰ یکشنبه

193,555 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۱:۰۰ یکشنبه

193,555 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۰:۳۰ یکشنبه

193,555 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۱۰:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۹:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۹:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۸:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۸:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۷:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۷:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۶:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۶:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۵:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۵:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۴:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۴:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۳:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۳:۰۰ یکشنبه

193,679 تومان

قیمت گرم طلای 24 - 2018-02-25 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ / ۰۲:۳۰ یکشنبه

193,679 تومان