قیمت یورو


قیمت یورو - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۲:۰۰ شنبه

5,590 تومان

قیمت یورو - 2018-01-20 / ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ / ۱۱:۰۰ شنبه

5,565 تومان

قیمت یورو - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

5,578 تومان

قیمت یورو - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

5,578 تومان

قیمت یورو - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

5,578 تومان

قیمت یورو - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

5,585 تومان

قیمت یورو - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

5,595 تومان

قیمت یورو - 2018-01-18 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۸ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

5,535 تومان

قیمت یورو - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

5,530 تومان

قیمت یورو - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

5,540 تومان

قیمت یورو - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

5,535 تومان

قیمت یورو - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۳:۰۰ چهارشنبه

5,520 تومان

قیمت یورو - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۲:۰۰ چهارشنبه

5,510 تومان

قیمت یورو - 2018-01-17 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۷ / ۱۱:۰۰ چهارشنبه

5,488 تومان

قیمت یورو - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

5,488 تومان

قیمت یورو - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

5,480 تومان

قیمت یورو - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

5,485 تومان

قیمت یورو - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

5,490 تومان

قیمت یورو - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

5,490 تومان

قیمت یورو - 2018-01-16 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

5,465 تومان

قیمت یورو - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

5,480 تومان

قیمت یورو - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

5,480 تومان

قیمت یورو - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

5,455 تومان

قیمت یورو - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

5,465 تومان

قیمت یورو - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

5,425 تومان

قیمت یورو - 2018-01-15 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

5,440 تومان

قیمت یورو - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۶:۰۰ یکشنبه

5,450 تومان

قیمت یورو - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۵:۰۰ یکشنبه

5,430 تومان

قیمت یورو - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۴:۰۰ یکشنبه

5,440 تومان

قیمت یورو - 2018-01-14 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ / ۱۳:۰۰ یکشنبه

5,450 تومان